โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรงค์ มากระจัน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเอื้องฟ้า ประทีป

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเลิศวิชญ์ เลิศศิรวรเมธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณีย์ รามณีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนิภาภรณ์ พานทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณิชา อินทรคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

พ.อ.ท. อภิชาติ สุทธิหาระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุฑิตา ก่อเกิด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)