ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาญจนบุรี อบรมพัฒนากลุ่มอาชีพมุ่งสร้างรายได้

CDD@KAN>>>กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกาญจนบุรี อบรมพัฒนากลุ่มอาชีพมุ่งสร้างรายได้

CDD@KAN>>> 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดขึ้นเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้
ความเข้าใจในการนำทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ 20 กลุ่มๆ ละ 3 คน รวม 60คน
ทั้งนี้นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)