ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เติมความรู้ให้ OTOP พัฒนา KBO มุ่งสู่สากล วันที่ 1

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เติมความรู้ให้ OTOP พัฒนา KBO มุ่งสู่สากล วันที่ 1

CDD@KAN>>>6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการ จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องวิธีการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง ผลิตข้าวตัง กล้วยหน้าธัญพืช ตราป้าติ๋ม ศึกษาหัวข้อเรื่องเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ  ต่อด้วยการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี อำเภอโพธาราม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกาบกล้วย ศึกษาหัวข้อเรื่องเทคนิคการพัฒนารูปแบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและเยี่ยมชมกิจกรรมบ้านหอมเทียน อำเภอสวนผึ้ง

โดยในวันที่สอง เป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้มีการพัฒนา 22 ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมและสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)