ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 62

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 62

8 พฤษภาคม 2562 นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ TV พช. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบาย ข้อสั่งการ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระและข้อสั่งการจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสำคัญ ได้แก่ การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผลการขับเคลื่อน OTOP การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ และการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)