ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์เตรียมเคลื่อนงานคัดสรร OTOP

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์เตรียมเคลื่อนงานคัดสรร OTOP

7 พฤษภาคม 2562 พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานใน
การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion : OPC) วัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงาน
เชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป โดยจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และดำเนินการคัดสรรระดับจังหวัดในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)