ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์จัดใหญ่ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 62

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์จัดใหญ่ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 62

2 เมษายน 2562 พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี

โดยในปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 2 เมษายน โดยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา อุปการะเด็ก จำนวน 50 ทุนๆ ละ 1,200 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และกิจกรรมการพัฒนาเด็ก โดยมียอดเงินจากการทอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 228,046 บาท

กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิด – 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการเลี้ยงดูพัฒนาให้ถูกต้องตามวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างกุศลร่วมกัน ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

(Visited 1 times, 1 visits today)