ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 บ้านหมอเฒ่า

CDD@KAN>>>ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 บ้านหมอเฒ่า

7 มกราคม 2562 พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 โดยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านหมอเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ โดยนายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา
โดยการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนวิทยากร ได้แก่ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ และ ผศ.จิระพันธ์ โชคอุดมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การถอดความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานรูปแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่มเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากลุ่มเพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)