ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัด ต้อนรับเจ้าหน้าที่สตรีคนใหม่

พัฒนาการจังหวัด ต้อนรับเจ้าหน้าที่สตรีคนใหม่

18 เมษายน 2560 ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ศรีอุทารวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  นางสาวทิพวรรณ โตสม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)