ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ