ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดำรงค์ มากระจัน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจัดมหกรรมแสดงผลงาน/การบริการ/เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมสื่อสารสร้างการรับรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี